Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...有意識記剛剛萌芽。2歲以前,嬰兒的識記幸要是無意識記,他們還不能為了 設定 的目的而去識記什麼。對於他們,最容易記住的是那些印象強烈的或帶有情緒色彩...

    分類:社會及文化 > 語言 2008年11月01日

  2. ...因為佢先生接佢,佢可以早半個鐘返屋企,咁即係十點四十五分返到屋企,由以上 設定 車程係十五分鐘,佢先生應該係十時半接佢。