Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. Iambic跟 Trochaic 的詳細區別 Iamb (1a.) 英詩的抑揚格,古典詩...重音節接著一個(無重音)輕音節, 一長音一短音 (2b.) Trochaic 對音節重音(韻文音節的長短) 比較不敏感. Trochee...