Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 排列方式

  1. ...tsu ㄗㄨㄢtsuan ㄗㄨㄟtsui ㄗㄨㄣtsun ㄗㄨㄥtsung ㄗtzu ㄘ跟ㄗ一樣 例如: ㄘㄨㄛ=ㄗㄨㄛ=tso 2007-07-03 12...一ㄤyang 一ㄠyao 一ㄝyeh 一ㄢyen ...

    分類:社會與文化 > 語言 2007年07月03日

  2. ... ㄉㄠ dau ㄌㄩ LIU ㄑㄧㄤ CHIANG ㄖㄜ RE ㄧㄥ YING ㄉㄡ dou ㄌㄩㄝ LIUE ㄑㄧㄥ CHING ㄖㄠ RAU...

    分類:社會與文化 > 語言 2005年09月29日