Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. shy 相關
  廣告
 1. H2SO4& shy ; + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O 莫耳比 H2SO4 : ...

  分類:科學 > 化學 2010年04月02日

 2. NH& shy ;3 : P = 1 atm V = (1000 x 1000) x (100 x 10^-6) = 100 L R...0.082 * 323 n = 3.78 mol 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO& shy ;4 NH3 莫耳數= 3.78 mol 需用 H2SO4莫耳數 = 3.78 x (1/2) = 1.89mol...

  分類:科學 > 化學 2012年05月08日

 3. H2& shy ;SO4的質量 = 19.6 g H2SO4 的分子量 =1x2 + 32 + 16x4 = 98 H2SO4...

  分類:科學 > 化學 2012年03月18日

 4. (1) CaCO3& shy ; + 2HCl → CaCl2& shy ; + H2O + CO2 所加入 CaCO3...mol (2) P1 = 1 atm, P2 = 76 cmHg = 1 atm, 所以壓力不變。 n1& shy ; = 1 mol, n2 = 1 mol, 所以氣體莫耳數不變。 T1 = 273 K, V1...

  分類:科學 > 化學 2012年01月25日

 5. CH3& shy ;COOH的當量 = 12×2 + 1×4 + 16×2 = 60 含 CH3COOH 的當量數 = 1...

  分類:科學 > 化學 2014年12月01日

 6. 1. (1) C2H5COOH + C3H7OH(丙醇、不是丙酮) → C& shy ;2H5COOC3H7 + H2O 莫耳比 C2H5COOH : C& shy ;...

  分類:科學 > 化學 2010年11月21日

 7. HNO3& shy ; 的當量數 = NV = 1 x 1 = 1 HNO3 的當量 = 1 + 14 + 16x3 = 63 HNO3 的質量 = 63 x 1 = 63 g (把 63 g 的 HNO3 配製成 1 升的溶液。)

  分類:科學 > 化學 2009年08月31日

 8. H& shy ;2CO3 的結構式如下: 圖片參考:http://i1096.photobucket.com/albums/g340/pingshek/2011-3-9.jpg?t=1299619328 http://i1096.photobucket.com/albums/g340/pingshek/2011-3-9.jpg?t=1299619328

  分類:科學 > 化學 2011年03月19日

 9. ...4.鋅粒投入稀鹽酸中製造氫氣: Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl& shy ;2& shy ;(aq) + H2(g)

  分類:科學 > 化學 2010年02月02日

 10. ...但兩者相比較,乙醇的鹼性稍強於甲醇。 CH3OH + H⁺ ≒ CH& shy ;3OH2⁺ CH3CH2OH + H⁺ ≒ CH3CH2OH2⁺ CH3...

  分類:科學 > 化學 2010年06月16日

 1. shy 相關
  廣告