Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. sheeting 相關
    廣告
  1. 排列方式

  1. 大概這樣....資料填入自行修改 Sub 巨集1() Sheets("sheet1").Select With Sheets("sheet2") ...

  2. https://i.ibb.co/q7ttsZZ/ev.png - - - - - - Shee1 的資料在 Sheet2 找不到任何符合值 就會顯示#N/A 這表示您的 Sheet1 跟 Sheet2 可能格式或內容不同 例如時間格式 ...