Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...以免耽誤提貨. Dear Xxxx, Thanks for your prompt reply on the balance payment. As a wire transfer may take one or several days...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年08月03日

 2. ...ka longkot ka naman (家龍哥那個男人...) kong kailan ka nag reply ( 江佳蘭家唔/ 無回覆,,)don ka rin nag offline....( 點解...補充: ka longkot ka naman ( longkot請您再次) kong kailan ka nag reply ( 當您回覆報價時) don ka rin nag offline ( 是否也提供離線...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年08月18日

 3. ... boss that he hadn t got a raise for 5 years.   His boss replied that Robert spent more time surfing the internet for personal purpose than...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年05月19日

 4. 是法文, 原文為: répondez s il vous plaît 英文解釋為: Please Reply (請回應) 中文解釋為: 請賜覆, 請答覆(以便預留位置等等)

  分類:社會與文化 > 語言 2006年03月01日

 5. ...再聊 RSVP=répondez, s'il vous plaît=please reply 請回覆(信末常用) ADSL = Asymmetrical Digital ...

  分類:社會與文化 > 語言 2015年02月02日

 6. ...=repondez s'il vous plait是法文,英文在請柬結尾常用,就是please reply 的 意思 **Please be informed that--就是有訊息要告知閱讀者的禮貌用語...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年11月14日

 7. ...種令自己做噁超嘔的心情情緒愚弄的人... Ps. I'm so sorry to reply late...I've transfered it and wish could be helpful for you...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年05月22日

 8. ...被選中來面試的人士會收到我們管理團隊的進一步通知. 意思 是:"只有他們有興趣的人才會收到面試的通知"... through Sunday. I look forward to you Reply . 我可以經由你回我的電郵或電話號碼403-760-8508,星期...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年06月05日

 9. ...的信 很抱歉paypal這個字沒能查得到~您可以回信詢問記這封信的人paypal是什麼 意思 他(她)希望透過paypal的方式和您交易~但是這個交易方式似乎受到網路的限制...

  分類:教育與參考 > 考試 2005年05月15日

 10. 關於 reply 跟RT(Retweet)請參考我之前的回應 http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1011021703543 #這個是標籤或是話題,方便快速尋找某一個類型的推特。 比方說發照片,可能就會在後面加上 #photo 之類。

 1. 相關詞

  no reply意思