Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 排列方式

 1. 我都畢業於瑞士的酒店管理學校, 希望我的意見可以幫到你. 首先無回音的意思係....連reply都冇定係in完冇回音.... a. 你要睇睇你自己份cv同cover letter有冇問題, 最 ...

 2. ...) 最後一句缺乏動詞,不太能翻譯...不過大概就是一起努力學習得意思 for yours I am very glad to meet you too, but I can...

  分類:社會及文化 > 語言 2010年03月10日

 3. ...吃 冰 淇 淋 ) 。 以 下 兩 句 意 思 不 同 : ( 1 ) I didn't like... 他 說 」 英 文 是 I replied him 還 是 I replied to...

  分類:社會及文化 > 語言 2007年07月10日

 4. Hahahahahahaha~ Jokes... Look at the replies you got... some of them are grammatically WRONG! lol...

  分類:社會及文化 > 語言 2007年06月28日

 5. ...到的組件" 2012-01-17 18:27:15 補充: uli,你是對的。你理解句子的意思基本上是正確的。它的翻譯可以是: “以上所有要求只適用於可接觸到的 ...

  分類:社會及文化 > 語言 2012年01月18日

 6. ...), 作用是將兩句句子連起來令句子可以表達出完滿的意思如: (I do not visit Peter often) because (he... saving money to buy a new computer. (去買),兩句意思 ...

  分類:社會及文化 > 語言 2010年09月27日

 7. ...gateway上面的 > 4.你這部電腦設定為不能被ping ping 係ECHO request/reply既service,用ICMP﹝好似TCP/UDP,另一種protocal﹞ http://en...

 8. ...過呢樣野/呢件事 真嘅? 好普遍之嘛 3. 如果你有早d講的話....(有d埋怨的意思) 我知, 我忘記左 4. 我差不多搞掂晒啦 你都做左成日啦 5. 你搞清楚 ...

 9. A君說︰Can you give me a discount? B君 reply: I can give you a discount way lower than 10%. 要分析這題目 首先來看英文中打折的定義 所謂的 10% off 所代表的 ...

  分類:社會及文化 > 語言 2009年12月13日

 10. ...of A company. (我要知A 公司的費用) 這句的意思是 : 我應要察覺A公司的各項開支。 如果你想寫...formal", 如果不是"formal'文件都可以 可以用 ...

  分類:社會及文化 > 語言 2013年03月14日