Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. nap 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. ...mai nhu the nay ko? 不知是否能夠永遠都保持像這樣呢? giua cuoc song on ao tap nap ma sao long van cam thay co don 穿梭在人來人往的嘈雜聲中,為何心中卻仍感 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年03月12日

 2. 應該是採取(某一行動等); take a shower=>洗澡 take a nap===>是小憩一會兒 這兩個take的意思都是"採取某種行動"... 而英文中...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年05月21日

 3. ...前後文判知) 2012-11-29 15:17:42 補充: 全文為:The dog liked to nap all day on the sunny back porch. 這隻狗喜歡整天趴在陽光充足的後門廊上打盹兒... ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年11月28日

 4. ...卡 mong ban希望你 tiep tuc ung ho,繼續支持 mua the DODO nap vao sim MYLE,買DODO卡裝進MYLE卡 so goi di van giu nguyen...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年11月23日

 5. She .................. down for a nap this morning. (A) lays (B) lay (C) laid...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年04月25日

 6. The ah. E rat khoe a thi sao? 這樣呀. 我很好那你呢? H0m nay di lam co met khong? 今天去工作有很累嗎? Ah ma dien thoai cua a de nau khong nap' sim ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年10月12日

 7. may ba xa het tien nen em mua the nap vo 我手機沒錢了所以我要買電話卡輸入

  分類:社會與文化 > 語言 2010年05月08日

 8. E biet roi. 我知道了 Nhung ma e mu0n hoi e de nau ma khong nap sim thi co lam sao khong vay? 但我還是想問我放久了沒繳sim卡費是否會怎麼樣? ps:應該是太久沒 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年10月12日

 9. ...' house for three months. 3. Connor room a took an in nap the ago living . hour => Connor took a nap in the ...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年08月24日

 10. ...radiant and brilliant(形容詞) 感覺上這2者沒有差別耶~"~都是形容皮質有光澤.. napping leather跟suede都是指 絨面革 suede偏向 小山羊皮(麂皮) 不 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年10月21日