Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. nap意思 相關
  廣告
 1. I'd like to wear a jacket for a nap . 意思 是:我喜歡在睡午覺(打盹)時穿著夾克 I'd like=我喜歡 wear=穿著,穿 jacket=外套,夾克 for a nap =小睡一下,睡午覺 希望你滿意!

  分類:社會與文化 > 語言 2009年08月19日

 2. ...上面是一個文字遊戲 (Play on Words),因為Naplets的字首是 nap ,所以Take Naplets 就等於 take a nap (打瞌睡)了,後來,在網路...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年07月14日

 3. NAP :Not Appropriate DK:Don t Know NA:Not Answered 在下面這篇文章內看到縮寫的 意思 : http://www.csub.edu/~jross/projects/spss/Chapter4_v13.htm

  分類:社會與文化 > 語言 2006年05月10日

 4. Hien nay the nap tien OK Super Onnet goi cung mang voi nhau duoc . 10000 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年07月23日

 5. E biet roi. 我知道了 Nhung ma e mu0n hoi e de nau ma khong nap sim thi co lam sao khong vay? 但我還是想問我放久了沒繳sim卡費是否會怎麼樣? ps:應該是太久沒除值會怎樣? (如: 取消號碼, 卡內餘額歸零...)

  分類:社會與文化 > 語言 2012年10月13日

 6. The ah. E rat khoe a thi sao? 這樣呀. 我很好那你呢? H0m nay di lam co met khong? 今天去工作有很累嗎? Ah ma dien thoai cua a de nau khong nap ' sim dien thoai co lam sao khong vay a?? 啊 你的電話放久了沒繳sim卡費會有怎樣嗎?

  分類:社會與文化 > 語言 2012年10月13日

 7. ...with disdain or scorn2、get one's monkey up:(使)生氣、(使)發怒3、catch (someone) napping :發覺某人未盡職、使某人措手不及;to come upon someone who is unprepared; to...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年09月02日

 8. ...根據造字原則造的新字... hibernative 是hibernate(冬眠)的衍生字, 形容詞, 冬眠性的, nap 打盹 ~ptosis 這個拉丁文字尾是常用在醫學名辭, (器官的)下垂或位移...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年12月23日

 9. ...洋芋片 Bearbrixs在我的沙發上take a ***** (我猜是在沙發上睡午覺...take a nap ) 骯髒的孩子在我的沙發上 鄰居和孩子們唱著So-Fa (...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年02月09日

 10. e hanh phuc qua.chog e that la t0t. 我好幸福啊,我老公真好 a bay gio chua nap duoc rang.thi a an co kho' khan kh0g? 你現在還沒有創牙子,你吃東西的時候會很困難嗎? ma chac dau lam chog nhi?thu0g a nhieu 老公會很痛唷 我心好疼你。

  分類:社會與文化 > 語言 2012年08月07日

 1. nap意思 相關
  廣告