Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 這是沒符號的越文, 一則電話卡廣告詞 Tin hap dan theBaBy nap vaoSIM Chung Hua goiVNrat re1phut chi co 3.8d...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年09月16日

 2. She .................. down for a nap this morning. (A) lays (B) lay (C...我解釋文法... this morning多用於過去式時態 這題想表達的中文 意思 應該是...他今天早上躺下來休息了一下。 lie這個字當「躺...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年04月27日

 3. ...tam gi cua em 不知道什麼時候你才肯讓我感覺 ko biet khi nap thi em moi chiu de cho anh co cam giac chu 你還在我身邊...dong y cho anh lan nua mai mai co em, duoc om em ko? 我沒別 意思 .是真的很想你.. anh ko co y gi khac. la that su rat nho...

 4. Tiem OK nap 800 dong noi mang trong vong 30 ngay OK的錢儲存800元可以上網使用30天 con duoc goi cung 10000 dong (350 dong ) 還能打電話往內10000元(350元) co nghia la noi mang chi co 450 dong ma thoi 意思 是上網只要450元而已

  分類:社會與文化 > 語言 2013年01月18日

 5. ...10 wrapped in 介係詞用法很複雜 通常動詞 +不同介係詞 會有不同的 意思 可以查字典 通常字典會指出動詞特定接的介係詞和代表 意思 時間的表示有固定...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年04月28日

 6. ...not <--> ton on <--> no pan <--> nap part <--> trap pets <--> step pots...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年03月22日

 7. .... 糊料用完請上蓋 DUNG XONG XIN DAY NAP . 垃圾丟入垃圾桶 VUT RAC VAO THUNG 冷氣...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年08月15日

 8. ...甜點 2009-04-12 17:32:38 補充: 另外,雖然和問題無關,附上一些迴字,滿有 意思 的。 civic (市民的)、kayak (愛斯基摩划子)、knob (球型手把)、level (水平)、radar...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年04月28日

 9. 先說版主的句子. 如果您的 意思 是: 在這段時間, 人們不只可以享受與好友共聚的片刻, 更能在...moment with close friends, but (they)(also) have time to take a nap in the middle of the day. 1. 第二個people改為friends, 一...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年03月19日

 10. ... Rechal raise the bar promotion her popular lady 文法不對勁, 意思 也有點不太懂? @ Rechal and Rita a nap 把 a 拿掉. 2009-10-16 05:34:38 補充: @Rechal had been...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年11月05日