Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...無法貼給你中英對照 中英對照我另外貼給你網址: https://docs. google .com/ document /d/1wuBIxfTEw9P4A99Zf4XlgV00DZAVamaFoGk1UWMs0Qg/edit?usp=...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2014年08月30日

 2. 試試看,翻得不是很好(汗 因為超過字數貼不上來 我擺在這裡: https://docs. google .com/ document /d/1Z9b7j-nD4EAhJ-bOP4ZszRqQSnckUZlKsh26sqYRA7o/edit?hl=zh_TW ※紅字為不確定 希望有幫助!

  分類:音樂 > 其他:音樂 2011年07月27日

 3. ...也不會有太大影響吧? 2011-11-06 12:46:23 補充: https://docs. google .com/ document /pub?id=1m5vhXhzMaRU48nK1BhWoBHDJO1wghuPmL6xmYfLf0EE 看這個...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2011年11月18日

 4. ...1510071808956 super junior - M - 至少还有你 (歌詞是簡字) https://docs. google .com/ document /d/16vWI8ngUnbf-O4TSy81hQryVAqS_l2Cq0Q7QV9Wub40/edit...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2013年04月23日

 5. ...興起翻了中譯XD (喂 放在這哩,有需要自取: https://docs. google .com/ document /d/1RBan641HIm6R4spi6H2kGkQFNGOlwbu6JkSL6kbfZwk/edit?hl=zh_...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2011年09月05日

 6. ... Google 拼音後小修改,建議還是直接看五十音): https://docs. google .com/ document /d/1v5LKigMv_QKm9gAdcAiTngqenwNu3kmuQgHxCjqENCc/edit

  分類:音樂 > 其他:音樂 2013年08月08日

 7. ...yeah oh yeah yeah yeah yea 2015-01-11 21:52:22 補充: https://docs. google .com/ document /d/1nfgC-hYLoErsv3wlOW2WM_E4p4lbaiTWZg6nN7aoRXQ/edit...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2015年01月17日

 8. ...再貼回去保存即可。 二是: 或是打開這個在線鏈接https://docs. google .com/ document /d/11QDIbwabPubYR67LhW_JgL_vR5QIj9_KB2MKiv14J6U...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2011年11月09日

 9. ...23 20:24:40 補充: 爆掉 2012-06-23 21:15:34 補充: https://docs. google .com/ document /d/1H_LGTu_nfKPJqUK6XJ-Z3vNlGASuAD82oGoxnm3...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2012年06月24日

 10. ...眼豆豆團長 威爾) 2013-05-09 10:17:56 補充: 華語 https://docs. google .com/ document /d/13Yv4T6eORM2ev_L22rWimmAlQtCTDF44Nzwu4uum8oY/edit?usp...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2013年05月19日