Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 1. 要在表格中新增如圖文框、群組框、勾選框、和收音機鈕,應該從____中選擇。 A) 求助畫面 B) menu 列 C) toolbar 工作列 D) toolbox 工具箱 2.哪一類控制可用以選取或反選取一選項,且可選擇一群組中之任意個項目? A) Label 標籤 B...