Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...根 瘤 病學名:Plasmodiophora brassicae Woronin英名: Clubroot of cabbage病徵:主要為害根系,根部被害後會形成腫瘤,在主根上多為球形或...

    分類:科學 > 植物學 2005年10月11日