Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...葡萄酒(Sparkling wine)、加烈葡萄酒(Fortified wine)和加味葡萄酒( Aromatized wine)四類。 葡萄酒的酒精含量一般為百分之八到十五,加烈葡萄酒可能會更高...

    分類:飲食 > 非酒精飲品 2007年10月10日

  2. ...亂晒.而過熱就會破壞香味.要留意,雪茄既香味係天然既,同好多煙斗用既 aromatised 既煙草唔同. 認真尊重對待雪茄既人,由揀雪茄,到剪,到點著,都會自己...

  3. ...葡萄酒(Sparkling wine)、加烈葡萄酒(Fortified wine)和加味葡萄酒( Aromatized wine)四類。其中一般葡萄酒的酒精含量約為百分之八到十五,然而加烈葡萄酒的...

    分類:飲食 > 非酒精飲品 2008年03月14日