Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. We don't have Girls' Generation; We don't have Lady Gaga, The westerner have hamburgers; we have gua-baos. They have sorbets; we have tsua-bings. We are the owner of this island...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年01月08日

 2. Tại sao bạn không và tôi đấu tranh cho sự...

 3. Tai -Yu泰宇資訊中心-專業電腦快速維修服務 ~服務項目~ 1.網路工程 2.到府...

 4. tai vi luc e rat kho ko heu nheu.tu khi co con.e moi biet nheu. 因為當時我懂事還不多, 自從有孩子的時候我才懂多一點 a ay uong ru tu khi con thanh neng. tai me ko biet. 他剛成年已經有喝酒了,是我媽媽不知道他這樣的人 co mua...

 5. http://www. tai -ger.nat.gov.tw/ct/company/company_index.aspx http://www. tai -ger.nat.gov.tw/ct/about/overview.aspx這個網站應該有你要的答案 http://www. tai -ger.nat.gov.tw/ct/qna/qa_index.aspx或你還有進一步的問題可以在這麼...

  分類:教育與參考 > 考試 2008年01月24日

 6. tại sao khó chiụ? tại sao phải cố ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年11月18日

 7. Tai ka n shi ki(たいかんしき) 除了【載冠式】、加冕典禮之外、還有 【体感式】、【退官式】、【耐寒式】、【対艦式】 我想這些日語漢字的意思應該知道吧?

  分類:社會與文化 > 語言 2008年06月19日

 8. 個人拙見~hai tai ●hai(懈) tai (怠):指做事懶散不勤勉、慢吞吞而沒有效 率、slovenly...俐落(=利索=利落=俐索)。 例:當父母面對賦閒在家(或不事生產)的子女時,hai- tai 數落聲就此起彼落。 以上僅供餐 2013-01-01 09:38:52 補充: 另~客家語...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年01月09日

 9. tai sao ko nghe dien thoai cua em ha? 為什們不聽我的電話啊!

  分類:社會與文化 > 語言 2009年06月10日

 10. Tại sao a đó không qua việt năm chơi nửa vậy 為何你不再過來越南玩了呢?

  分類:社會與文化 > 語言 2014年12月19日