Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 排列方式

 1. 除了ㄚ旺大所提供的 scanf ("%1d%1d%1d%1d%1d", &a, &b, &c, &d, &e); 還可以用這個方法 int a,b,c,d,e; a=getchar()-48; ...

 2. scanf("%1d%1d%1d%1d",&a,&b,&c,&d);

 3. ...還有一個用int陣列的方法 可能一些人比較喜歡這個吧@@" int a[4]; scanf("%1d%1d%1d%1d", a, a+1, a+2, a+3); /*在%d中間插一個1代表只讀取一個字 ...

 4. ...; i ) { printf( " "); j++; } for( ; j < 5; j++ ) printf( "%1d", j+1 ); printf( "\n" ); } return 0; } <2> ...

 5. ...quot; + months++ + "月還款 " + y + "; 利息為 " + (int)(x*0.1D) + "; 剩餘欠款 " + (int)(x*1.1D - y)); x = (int)(x * ...

 6. ...小心 整數變數浮點變數.倍精準度這三種很容易發生錯誤 你可以試試 scanf("%1d%1d%1d",&x,&y,&z); sum=x+y+z; printf("\n%d",sum); 輸入 ...

 7. labview的equal元件有一個特性,就是可以比(單一、1D、2D)的數字、字元、字串,很方便! 你既然已經能『做出產生6組不...

 8. ...k=(i%(1< =(1<<(j-1)); printf("%1d", (1&(i/(1< 2013-08-02 03:59:39 補充: // 所有的小於...

 9. ...quot;);  for(index2=1;index2<10;index2++)  {  printf("%1d*%1d=%2d|", index1, index2, index1*index2);  }  ...

 10. ...2009-06-04 19:56:58 補充: for(int j=0;j<4;j++) { fscanf(file,"%1d%1d%1d%1d%1d%1d%1d%1d%1d%1d%1d%1d%1d%1d%1d",&a,&b,&c,&d, ...