Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 花牌情緣 第一季的OP歌名是 YOUTHFUL 作詞 / 作曲 / 編曲:堀內孝太・堀內孝平 歌:99RadioService...

  2. ... OUT (鋼之煉金術士)/ 福原美繪 YOUTHFUL ( 花牌情緣 )/ 99RadioService PAPERMOON... Lunch (註:這首沒 歌詞 純音) sign (在那個夏日的等待)/ Ray...