Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...忍住別笑,我愛妳。 You complete me . 妳讓我(的生命)變得更完整了。 Aw, shut up. You had me at hello. 這句話電影翻譯是 (你一進門就 征服 我了) Aw:口語,類似中文...

    分類:社會與文化 > 語言 2009年08月28日