Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 排列方式

 1. Em di nap giay to xong roi我已經去辦好文件了.vao ngay 6thang 6 qua viet nam, 六月六日到越南 7thang 6 nap ho so, 六月七日交文件 8 thang 6 di phong van. 六月 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年03月15日

 2. e co tien dong roi.hom nai e nap dan roi.thu 5 tuon toi.e di dong tien. e moi di ra toa an xong. 我已經有錢繳了.今天我去交文件了.下個星期四我才去繳錢.我剛 ...

 3. ...這是台灣大哥大儲值卡廣告的喔,意思是 truoc ngay 30/11 den cua hang OK nap the ngay len mang, 11月30日之前要到OK店補卡上網, vao ngay 5/12 dc tang...

 4. ...前後文判知) 2012-11-29 15:17:42 補充: 全文為:The dog liked to nap all day on the sunny back porch. 這隻狗喜歡整天趴在陽光充足的後門廊上打盹兒... ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年11月28日

 5. Comparing the benefits of caffeine, naps and placebo on verbal, motor and perceptual memory 比較咖啡因、午睡(或小睡)以及安慰劑在語言記憶、運動記憶和感知記 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年10月15日

 6. ...mai nhu the nay ko? 不知是否能夠永遠都保持像這樣呢? giua cuoc song on ao tap nap ma sao long van cam thay co don 穿梭在人來人往的嘈雜聲中,為何心中卻仍感 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年03月12日

 7. ...卡 mong ban希望你 tiep tuc ung ho,繼續支持 mua the DODO nap vao sim MYLE,買DODO卡裝進MYLE卡 so goi di van giu nguyen...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年11月23日

 8. Hien nay the nap tien OK Super Onnet goi cung mang voi nhau duoc10000NT...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年07月09日

 9. slub yarn 竹節紗 loop yarn 環紗 boucle yarn 查無此字 mohair yarn 馬海毛紗 nap yarn 午睡紗 knot yarn 結紗 ring yarn 環錠紗

 10. ...現在我很難過, 我很孤單妳知道嗎? don e biet ko e chi dam nhan cho a so the a ko nap dc e ah e nhan lai cho a 你只要擔任給我ㄧ些電話卡,我不能儲存,妳再 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年03月27日