Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. nap中文 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. Em di nap giay to xong roi我已經去辦好文件了.vao ngay 6thang 6 qua viet nam, 六月六日到越南 7thang 6 nap ho so, 六月七日交文件 8 thang 6 di phong van. 六月 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年03月15日

 2. e co tien dong roi.hom nai e nap dan roi.thu 5 tuon toi.e di dong tien. e moi di ra toa an xong. 我已經有錢繳了.今天我去交文件了.下個星期四我才去繳錢.我剛 ...

 3. ...這是台灣大哥大儲值卡廣告的喔,意思是 truoc ngay 30/11 den cua hang OK nap the ngay len mang, 11月30日之前要到OK店補卡上網, vao ngay 5/12 dc tang...

 4. ...前後文判知) 2012-11-29 15:17:42 補充: 全文為:The dog liked to nap all day on the sunny back porch. 這隻狗喜歡整天趴在陽光充足的後門廊上打盹兒... ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年11月28日

 5. Comparing the benefits of caffeine, naps and placebo on verbal, motor and perceptual memory 比較咖啡因、午睡(或小睡)以及安慰劑在語言記憶、運動記憶和感知記 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年10月15日

 6. ...mai nhu the nay ko? 不知是否能夠永遠都保持像這樣呢? giua cuoc song on ao tap nap ma sao long van cam thay co don 穿梭在人來人往的嘈雜聲中,為何心中卻仍感 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年03月12日

 7. Hien nay the nap tien OK Super Onnet goi cung mang voi nhau duoc10000NT...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年07月09日

 8. ...現在我很難過, 我很孤單妳知道嗎? don e biet ko e chi dam nhan cho a so the a ko nap dc e ah e nhan lai cho a 你只要擔任給我ㄧ些電話卡,我不能儲存,妳再 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年03月27日

 9. slub yarn 竹節紗 loop yarn 環紗 boucle yarn 查無此字 mohair yarn 馬海毛紗 nap yarn 午睡紗 knot yarn 結紗 ring yarn 環錠紗

 10. ...卡 mong ban希望你 tiep tuc ung ho,繼續支持 mua the DODO nap vao sim MYLE,買DODO卡裝進MYLE卡 so goi di van giu nguyen...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年11月23日